Regulamin uczestnictwa w 
Pokazie Monty Roberts`a w Polsce

2019.11.16 i 17
Wrocław, Tor Wyścigów Konnym Partynice

 

§1. Zasady Ogólne

1.     Definicje.

a) Pokaz – Pokaz  treningu i pracy z końmi w wykonaniu amerykańskiego trenera, zaklinacza koni Monty Roberts`a, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku we Wrocławiu na Torze Wyścigów Konnych Partynice oraz drugi pokaz  dniu 16 listopada 2019 roku we Wrocławiu na Torze Wyścigów Konnych Partynice.

b) Organizator - Right Sp.zo.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 112c/8, 60-397 Poznań

c) Sprzedawca - Right Sp.zo.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 112c/8, 60-397 Poznań

e) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością Conrego Sp zo.o. sp.k.

f) Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Pokaz.

g) Uczestnik - osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Pokaz w dnia 2019.11.16 lub na pokaz w dniu 2019.11.17 do dnia 2019.11.16 oraz opłaciły uczestnictwo, o którym mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.

h) Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji o numerze 45 1090 2460 0000 0001 4310 7467 w Banku Santander.

i) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Pokazie. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Pokazie, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą VAT.

j) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Pokazie.

k) Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.

2.     Informacje dodatkowe.

a) Oficjalny serwis internetowy Pokazu znajduje się pod adresem www.montyrobertswpolsce.pl.

b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.

c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z aktualnych, najnowszych przeglądarek internetowych.

d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Pokazie i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

§2. Warunki uczestnictwa

1.     Warunkiem udziału w Pokazie jest:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Pokazie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Pokazu.

b) Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i harmonogramu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Pokazu, z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Pokazie może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Pokazem.

4.     Liczba miejsc udziału w Pokazie jest ograniczona. O udziale w Pokazie decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Pokazie

1.     Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w pokazie słynnego trenera i zaklinacza koni Monty Roberts`a we Wrocławiu na Torze Wyścigów Konnych Partynice (Polska), szczegółowy program imprezy jest opublikowany na stronie  www.montyrobertswpolsce.pl począwszy od dnia 20.08.2019 roku.

2.     Sprzedaż biletów uprawniających do uczestnictwa trwa od 09 sierpnia 2019 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do  16 listopada 2019.

3.     Sprzedaż biletów uprawniających do uczestnictwa odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie: www.montyrobertswpolsce.pl.

4.     W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*). Podanie tych danych jest dobrowolne, jeśli jednak Uczestnik nie chce ich podać, rejestracja nie może być złożona. Administratorem danych osobowych jest Organizator, wskazany w art 1 pkt 1b) Regulaminu.

5.     Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

6.     Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, Uczestnik wraz z wiadomością e-mail - stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma fakturę pro forma.


§4. Rozliczenia

1.     Opłata za bilet (1 uczestnictwo) wynosi: 
a) 270 zł za 1 miejsce na trybunach stacjonarnych znajdujących się na dużej hali (arena) i udział w Pokazie Monty Roberts`a jako widz
b)  295 zł za 1 miejsce na krzesełkach ustawionych na płycie hali (arena) wokół round pen`u (okrągły wybieg, na którym odbywa się Pokaz)  i  udział w Pokazie Monty Roberts`a jako widz
c) 590 zł za 1 miejsce VIP, obejmuje: udział w ekskluzywnym spotkaniu z Monty Roberts`em przed głównym Pokazem, dodatkowo ekskluzywny pokaz w wykonaniu certyfikowanego instruktora Monty Roberts`a z komentarzem Monty Roberts`a, czas na zadawanie pytań, autografy, zdjęcia, poczęstunek oraz  udział w głównym Pokazie Monty Roberts`a jako widz 1 miejsce na krzesełkach ustawionych na płycie hali (arena) wokół round pen`u (okrągły wybieg, na którym odbywa się Pokaz) w preferowanej strefie VIP.
Kwoty podane powyżej uwzględniają podatek VAT (23%).

2.     Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:

a) Wpłatę na Konto bankowe sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;

b) Za pomocą karty kredytowej lub „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej [nazwa operatora płatności np. T-Pay].

3.     Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym.

4.     Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi  1 dzień.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Pokazie.

6.     Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej wystawieniu. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy: info@montyrobertswpolsce.pl

7.     Nabywając uczestnictwo w Pokazie na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

8.     Organizator nie przewiduje zwrotów za zakupione bilety na Pokaz w razie rezygnacji z udziału - prosimy o przemyślaną decyzję.

9.     W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 14 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.

10.  Opłata za uczestnictwo, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje żądnych innych kosztów niż opisane w &4 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1.   Podczas Pokazu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Pokazu dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Pokazie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2.   Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Pokazu lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.   Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.

2.   Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Płatników Sprzedawcy, w celu ich przetwarzania na potrzeby dokonania rozliczeń.

3.   Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Pokazie zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia rejestracji Uczestnika, zakupu biletu i udziału w Pokazie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.   Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody. 

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Pokaz celem powiadamiania uczestników Pokazu m.in. o zmianach programu lub Regulaminu a także innych istotnych informacjach.

7.   Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowany jest Pokaz, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wytycznych odpowiednich służb porządkowych.

8.   W trakcie Pokazu, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.  W trakcie Pokazu obowiązuje całkowity zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) oraz zakaż używania aparatów fotograficznych z fleshem (lampą błyskową).

9.   Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Pokazu, w szczególności zakazu rejestracji audio i/lub video i używania aparatów fotograficznych z fleshem Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Pokazie i żądania natychmiastowego opuszczenia przez Uczestnika miejsca Pokazu lub terenu obiektu, w którym organizowany jest Pokaz.

10.                  Liczba miejsc na Pokazie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

11.                  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie na co Uczestnik wyraża zgodę. Każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Pokaz, powinien zapoznać się ze zmianami niezwłocznie po ich opublikowaniu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej: www.montyrobertswpolsce.pl 

12.                  Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: info@montyrobertswpolsce.pl.

13.                  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

14.                  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

15.                  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Pokazem.

16.                  Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Pokazu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
Logo tpay.com
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję